עורך דין צוואה

עורך דין צוואה

צוואה הינה אחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותרעורך דין צוואה לאדם והוא המאפשר לו לקבוע מה יעלה בגורל רכושו עם פטירתו. החוק קובע כי אם אדם לא ערך צוואה יחולק רכושו על פי הדין. ואם כן ערך צוואה יפעל בית המשפט על פי  העיקרון המנחה כי מצווה לקיים את דברי המת. אלא שהדברים אינם פשוטים כפי שהם נשמעים. כדי שצוואה תקבל תוקף צריך להכיר את כללי הדין לפיהם מכריע בית המשפט בענייני צוואות  ומומלץ לפעול בעניין באמצעות עורך דין צוואה. 

כך, חשוב להבין באילו מקרים מומלץ לערוך צוואה? האם צריך לעשות צוואה בצורה מסוימת? מהי אותה צורה? מה קורה כשיש פגם בצוואה? האם ניתן לקיימה? ומתי צוואה אינה תקפה? כמה עולה לכתוב צוואה?  האם המצווה יכול לבטל את צוואתו? ולמי צריך לפנות כדי לקיים את הצוואה אחרי פטירת המצווה?

 

באלו מקרים מומלץ לערוך צוואה?

כאמור, אם אדם לא ערך צוואה יחולק עזבונו על פי דין. אלא שבמקרים מסוימים חלוקה על פי דין עלולה ליצור קושי משפטי והזקקות להליכים משפטיים מיותרים ויקרים. על מנת להימנע מכך, במקרים המפורטים להלן מומלץ להקדים ולערוך צוואה: 

 • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שכנראה גם לא יהיו לו ילדים.
 • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.
 • בני זוג גרושים או פרודים.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי.
 • מקרים שבהם צריך להסדיר זכויות שימוש (להבדיל מבעלות) ברכוש (לדוגמא דירה) לאחר מותו של המצווה. 
 • כאשר המצווה מעוניין לפצל ולהוריש חלקים מעיזבונו לאנשים שאינם קרוביו.
 • מומלץ לידועים בציבור לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר. 

 

מהי צוואה הדדית ?

בצוואה הדדית מסכימים שני בני הזוג לגבי תוכנה. יש לערוך אותה יחד במסמך אחד, או בשני מסמכים נפרדים. הרעיון הוא שהוראות הצוואה מסתמכות על ההוראות המקבילות של הצוואה של בן הזוג האחר.

גם בני זוג נשואים וגם ידועים בציבור יכולים לערוך צוואה הדדית.

מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?

צוואה הדדית נערכת לרוב ע"י בני זוג בפני עו"ד צוואה. קוראים לה כך כיוון שהיא מבוססת על אינטרס והסתמכות הדדית של בני הזוג אחד כלפי השני. להבדיל, בצוואה רגילה אדם מצווה כפי רצונו וללא תלות בדעתו של בן זוגו.

דוגמא קלאסית של צוואה הדדית היא כאשר בני זוג מצווים כי כל אחד מהם יירש את כל רכוש בן הזוג האחר לאחר לכתו. וכאשר בן הזוג האחר גם לא יהיה בחיים יירשו ילדי בני הזוג בחלקים שווים.

האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

החוק קובע כי אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואה הדדית בתנאים הבאים בלבד.

כאשר שני המצווים בחיים – מספיקה לשלוח הודעה בכתב לבן הזוג השני. בהודעה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.

ומה במקרה של פטירת אחד מבני הזוג ?.  אם טרם חולק העיזבון, צריך הצד היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, צריך הצד היורש להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג. אולם, לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה כל עוד שני בני הזוג בחיים.

 

צורת הצוואה

כדי שצוואה תהיה תקפה על פי דין, צריך לערוך אותה בארבע צורות אפשריות. צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. לכל צורת צוואה מאפיינים ייחודיים לה כמפורט להלן.

צוואה בכתב יד

יש לכתוב את כל הצוואה בכתב ידו של המצווה. כמו כן צריך לרשום תאריך ולחתום בכתב יד. 

צוואה בעדים

זוהי צורת הצוואה הנפוצה ביותר ולרוב נערכת בדפוס ובדרך כלל בליווי עורך דין צוואה. הצוואה תישא תאריך ועל המצווה לחתום עליה בכתב ידו בנוכחות שני עדים בגירים מעל גיל 18 שאינם פסולי דין. 

צוואה בפני רשות

על המצווה להופיע בפני שופט או נוטריון ולומר לו את דברי הצוואה. אפשר לצוות גם בפני רשם של בית משפט או בפני הרשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי. הדברים שאמר המצווה יוקראו בפניו ויאושרו לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו.

צוואה בעל פה

צוואה זו איננה נפוצה והיא נקראת גם צוואת "שכיב מרע". אדם עושה צוואה זו כאשר הוא רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. במקרה כזה רשאי המצווה לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים אותו. 

דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

האם ניתן לקיים צוואה על אף פגם בצורתה?

התשובה לכך היא כן. וזאת בתנאי שהתקיימו מרכיבי יסוד בצוואה, וגם שלא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. במקרה כזה מומלץ להיעזר בעורך דין צוואה על מנת לשכנע את בית המשפט, בטענות משפטיות ומנומקות, לקיים את הצוואה אף אם נפל בה פגם. 

מרכיבי היסוד בצוואה

כאשר הצוואה בכתב יד – המצווה כתב את כל הצוואה בכתב ידו.

בצוואה בעדים  – הצוואה בכתב והמצווה חתם עליה בפני שני עדים.

כאשר הצוואה בפני רשות – המצווה אמר את דבר הצוואה בפני רשות. או שהמצווה הגיש אותה בעצמו לרשות.

בצוואה בעל פה – המצווה אמר את צוואתו בעצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו. וזאת בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

מתי צוואה אינה תקפה?

ישנם מספר מצבים שצוואה בטלה ואינה בתוקף. לדוגמא:

 • צוואה שעשה קטין או מי שהוכרז פסול דין – בטלה.
 • צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה – בטלה.
 • התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת.
 • קיומה של הוראה בצוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנותה או לבטלה – בטלה.
 • כאשר הצוואה נעשתה שלא על ידי המצווה עצמו. או כאשר ישנה הוראה בצוואה התולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר – בטלה.
 • הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.
 • כך גם בטלה הוראת צוואה שנעשתה בטעות (ולא מדובר בטעות סופר). במקרה כזה, אם אפשר לקבוע בבירור מה המצווה הורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה. אם אי אפשר לעשות כן, אזי בטלה הוראת הצוואה שנעשתה בטעות. 
 • הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה. לדוגמא המצווה הורה כי אדם יזכה בצוואתו לאחר שיעשה מעשה פלילי – להוראה כזו אין תוקף.
 • הוראת צוואה (פרט לצוואה בעל-פה) המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה. כך גם בטלה הוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה.

 

כמה עולה לערוך צוואה?

עלות צוואה, בדומה למסמכים משפטיים אחרים, תלויה במורכבות שלה. ראשית נציין כי כל עורך דין צוואה רשאי לתמחר את עריכתה על פי שיקול דעתו ומומלץ לבצע השוואת מחירים.

אז כמה עולה צוואה? המחיר המקובל עבור צוואה בסיסית מאוד הוא כ 2,000 ש"ח. זהו בקירוב גם התעריף המינימלי המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין.  ככל שעריכת הצוואה מסובכת יותר, כך יעלה מחיר הצוואה בהתאם. לדוגמא, כאשר מדובר בצוואה מרובת יורשים או נכסים, כאשר ישנם סוגים שונים של רכוש, או כאשר אחד היורשים אינו אדם פרטי אלא חברה עמותה או קרן. במקרים אלו עלות הצוואה תגדל.

ביטול הצוואה על ידי המצווה

למצווה נתונה הזכות לבטל את צוואתו או לשנותה בכל עת. הוא יכול לעשות זאת באחת הצורות לעשיית צוואה (בכתב יד, בעדים בפני רשות) או בהשמדת הצוואה.

המצווה גם יכול לכתוב צוואה חדשה שהוראותיה סותרות את צוואתו הקודמת ובכך לבטלה הלכה למעשה.

למי צריך לפנות כדי לקיים את הצוואה ?

לשאלות ומידע נוסף בענייני ירושה, צוואה ודיני משפחה, ולפתרון מותאם לצרכים האישיים שלכם, הנכם מוזמנים ליצור קשר בדיסקרטיות וללא כל מחויבות.