fbpx

ייפוי כח מתמשך

לכולנו יש חששות מהעתיד ובפרט, מי ידאג לנו כאשר תגיע השעה בה לא נוכל לדאוג לעצמנו. ייפוי כח מתמשך נותן את המענה החשוב הזה ובאמצעותו, יכול כל אדם בגיר, בן 18 ומעלה אשר הנו כשיר משפטית, להחליט מי יהיו האנשים שיטפלו בענייניו בעתיד. כדי להבין באופן מלא את משמעויותיו הרבות של מסמך זה ולהבטיח כי הוא ישקף את רצונכם במלואו, יש לערוך מסמך זה בעזרת עו"ד ייפוי כח מתמשך אשר עבר הכשרה ייעודית בנושא והנו בעל ניסיון רב בתחום.

מהו ייפוי כח מתמשך?

בשנים האחרונות עלתה מאוד המודעות בקרב הציבור בדבר הצורך לדאוג לעתידו, למשל, על ידי צבירת חסכונות לתקופת הפנסיה או עריכת צוואה. כמו כן, יותר ויותר אנשים בוחרים לערוך ייפוי כח מתמשך. זהו מסמך משפטי בו אנו ממנים מישהו קרוב לנו לנהל את ענייננו כאשר לא נהיה מסוגלים לעשות זאת. ייפוי הכח הנו כלי משפטי חדש אשר נכנס לתוקף רק לפני מספר שנים, עם תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. עד לתיקון זה, כאשר אדם לא היה יכול עוד לקבל החלטות עבור עצמו, בית המשפט היה ממנה לו אפוטרופוס, תוך שהוא זה שקובע את זהותו ואת סמכויותיו. כלומר, לאדם הזקוק לאפוטרופוס, הנקרא בשפה המשפטית חסוי, לא הייתה שליטה על מי יהיה זה שידאג לו ובאלו עניינים הוא יוכל לטפל בשמו.

אתם קובעים מי ידאג לענייניכם

ייפוי הכח משנה את המצב הזה ומאפשר לכל אחד מאיתנו לבחור על פי רצונו האישי מי יהיה זה שינהל את ענייניו וכן לקבוע על אלו נושאים הוא יהיה מופקד. להבדיל ממינוי אפוטרופוס, כאן בית המשפט איננו מעורב ושיקול הדעת נותר כולו אצל מייפה הכח הנקרא גם ממנה ואילו מיופה הכח נקרא גם ממונה. בנוסף לקביעת זהותו והיקף סמכויותיו, חשוב מאוד לציין כי הממנה גם רשאי להכתיב למיופה הכח כיצד יפעל בעניינים מסוימים מבלי להשאיר לו שיקול דעת ואילו בנושאים אחרים, לאפשר לו לקבל החלטה על פי ראות עיניו. משום שלייפוי כח יש השלכות מהותיות כל כך, קבע החוק כי יש לערוך מסמך זה אצל עו"ד בלבד. בהמשך נעמוד על החשיבות הרבה שבפנייה אל עו"ד ייפוי כח מתמשך מקצועי ומנוסה בעניין זה ובפרט לעורך דין המתמחה בדיני משפחה, על מנת לקבל מענה משפטי מלא יותר.   

תוכן עניינים

סוגים של ייפוי כח

ייפוי כח מתמשך יכול להעניק למיופה הכח סמכות לטפל בכל ענייניו של מייפה הכח. כלומר כי עם כניסתו לתוקף של המסמך, הממונה יהיה מופקד על כל היבטי חייו של הממנה. מנגד, ניתן להגביל את סמכותו של הממונה לנושא אחד בלבד או למספר נושאים מסוימים. כמו כן, רשאי מייפה הכח למנות כמה מיופי כח שונים אשר כל אחד מהם יהיה אמון על תחום אחר. במצב זה יש להקפיד מאוד להגדיר במסמך באופן ברור ומפורט את סמכויותיו של כל מיופה כח על מנת להבטיח שכל ענייניו של מייפה הכח יטופלו כהלכה וטובתו תישמר בכל היבט. בנוסף, יש לכלול מנגנון של קבלת החלטות במקרה של נושאים חופפים או אי הסכמות בין הממונים השונים.

שלושה סוגים של ייפוי כח:

  1. עניינים אישיים: ייפוי כח לעניינים אישיים אשר משמעותו כי הממונה יהיה אחראי לקביעת סדר היום של הממנה ויטפל ברווחתו האישית לרבות בנושא תעסוקה ומקום המגורים.
  2. ענייני רכוש: בתחום זה נכללים בין היתר ניהול חשבון הבנק של מייפה הכח, ניהול חסכונותיו, טיפול בהשקעות ונכסי הנדל"ן, קבלת החלטות לגבי מתנות, הלוואות וכיו"ב.
  3. עניינים רפואיים: במסגרת ייפוי כח רפואי יקבל הממונה החלטות בריאותיות באשר לטיפול רפואי שקיבל הממנה בזמן מחלה, החלטות בנוגע לאשפוז, מתן תרופות, ניתוחים, בחירת המוסד הרפואי ועוד.

לתיאום יעוץ משפטי אישי

מעדיפים להשאיר פרטים בטלפון  054-8131914 או בוואטסאפ?

התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת.

מתי ייפוי הכח נכנס לתוקף?

כפי שאנו מבינים, ייפוי הכח מיועד למצב שבו הממנה לא יוכל עוד לקבל החלטות בעניין המוסדר בייפוי הכח. משכך, יש צורך להפעילו בעת הזו, אז הממונה ייטול את האחריות לידיו וידאג לצרכי הממנה מכאן והלאה. מבחינה פרוצדוראלית, הפעלת ייפוי כח מצריכה הגשת בקשה בכתב לאפוטרופוס הכללי אשר מחליט בבקשה ומודיע האם הוא מאשר או דוחה את כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך. השאלה היא מי מקבל את אותה החלטה כי הממנה כבר אינו כשיר כך שהממונה צריך להיכנס לתפקידו. בעניין זה יש שתי אפשרויות. האחת היא כי העניין הוסדר על ידי הממונה במסגרת ייפוי הכח המתמשך ועל כן ההחלטה מתקבלת על פי האמור בו ואילו האפשרות השנייה היא קבלת חוות דעת של רופא מומחה ונסביר.

הממנה רשאי להגדיר בייפוי הכח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. ככל שעשה כן, תנאים אלו צריכים להתקיים על מנת שניתן יהיה להפעילו. אם ייפוי הכח אינו מתייחס לסוגיה זו, אז, על הממונה, כאשר הוא מתרשם כי הממנה כבר לא מסוגל לטפל באותם עניינים, לקבל חוות דעת מומחה הקובעת כך. רק לאחר מכן יוכל מיופה הכח לפנות לאפוטרופוס הכללי ולבקש את הפעלתו. אחד מתפקידיו החשובים של עורך דין ייפוי כח מתמשך הוא להסביר למייפה הכח על זכותו לקבוע במסמך את התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכח. אם הממנה יבחר לעשות כן, ידאג עורך הדין לנסחם באופן נהיר וחד משמעי כך שרצונו של מייפה הכח בעניין זה אכן יתממש. כמו כן, בבוא העת יוכל מיופה הכח להסתייע בעורך הדין לצורך פנייה לאפוטרופוס הכללי להפעלת ייפוי הכח המתמשך ולהיוועץ עמו בסוגיות העולות מן העניין.

ביטול או פקיעת ייפוי כח מתמשך

בשל משמעותו הענפה של מסמך זה, עולה מטבע הדברים השאלה בדבר ביטול או פקיעת ייפוי הכח. כלומר, האם הממנה יכול לשנות את דעתו ולבטל את ייפוי הכח המתמשך לאחר שנחתם או האם ישנם מקרים בהם תוקפו של המסמך פוקע. התשובה לשאלה זו היא בחיוב ויש להבחין בין שני המצבים הללו.

ביטול ייפוי הכח

באשר לביטול ייפוי הכח , לפני כניסתו לתוקף, מייפה הכח רשאי לבטל את ייפוי הכח בכל זמן ובלבד כי הוא לא הגביל אפשרות זו במסמך. לאחר שייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף, הממונה כבר איננו כשיר משפטית ועל כן מן ההיגיון הוא כי לא יוכל לבטלו. אז, הביטול יוכל להיעשות רק על ידי בית המשפט אם סבר כי הממונה אינו ממלא את תפקידו כראוי, למשל משום שהוא אינו ממלא אחר הנחיות הממנה.

פקיעת תוקף ייפוי הכח

באשר לפקיעת ייפוי כח, כאמור לעיל, הממנה יכול לקבוע מתי ייכנס המסמך לתוקף. על אותו משקל, נתונה לו גם הזכות לקבוע באילו תנאים יפקע תוקפו של ייפוי הכח המתמשך, כמו גם תאריך מסוים בו הוא יפקע. שנית, ייפוי הכח פוקע אם הממונה מודיע כי אינו מעוניין למלא עוד תפקיד זה וכן במקרה שנבצר ממנו לעשות זאת. כך למשל משום שמונה לו אפוטרופוס או כאשר ייפוי הכח שהוא עצמו ערך נכנס לתוקף. עוד נציין, כי ייפוי הכח יפקע בנסיבות מסוימות שקובע החוק ובין היתר כאשר מיופה הכח היה בן הזוג של מייפה הכח והצדדים נפרדו. היות שמדובר בתרחישים שכיחים למדי, עו"ד ייפוי כח מתמשך ימליץ לממנה למנות מיופה כח חליפי או למנות מספר מיופי כח, על מנת שיהיה תמיד מי שידאג לענייניו.

.

מינוי אפוטרופוס ותומך החלטות

לצדו של ייפוי הכח המתמשך, ישנם שני כלים משפטיים נוספים שחשוב להכיר כדי לקבל החלטה מושכלת ומודעת בכל צעד משמעותי שכזה. ראשית ישנו מינוי אפוטרופוס, זהו הליך המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו בית המשפט ממנה אדם אחר לנהל את ענייניו של מי שאיבד את כשירותו המשפטית. אותו אדם שכבר אינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו נקרא במינוח המשפטי חסוי ומרגע שהמינוי נכנס לתוקף, שיקול הדעת עובר ממנו אל האפוטרופוס שמונה לו. כתיבת ייפוי כח יכולה למנוע את הצורך במינוי אפוטרופוס ולהוות לו חלופה ויש לכך יתרונות רבים, בראשם, במקום שבית המשפט הוא זה שיקבע בעת אובדן הכשירות מי יטפל בענייננו, אנו נקבע זאת מראש על פי בחירתנו האישית במסגרת ייפוי הכח.

הכלי המשפטי השני אליו נתייחס הוא תומך החלטות. בדומה לאפוטרופסות, גם כאן המינוי נעשה על ידי בית המשפט, אך לא במצב של אי כשירות אלא להפך. תומך החלטות ניתן למנות רק כאשר הנתמך כשיר לנהל את חייו. אולם, בשל גיל מבוגר או מגבלה כלשהי, הוא זקוק לעזרה כדי ליישם את החלטותיו. על כן, בשונה מאפוטרופוס או מייפוי כח, התומך אינו מפעיל את שיקול דעתו שלו במקום זה של הנתמך, אלא הוא מהווה מעין צינור עבורו לתיווך המידע הנדרש לו כדי שהנתמך יוכל ליישם את ההחלטות שקיבל. האפשרות למנות תומך החלטות, כמו עריכת ייפוי כח, גם היא חדשה יחסית ונולדה כתוצאה מהתיקון לחוק האפוטרופסות כפי שהוזכר לעיל. הרציונל הוא לתת מענה למצב שכיח מאוד שבו אדם מאריך ימים בצלילות מלאה ולכן אינו זקוק לאפוטרופוס או למיופה כח. אולם כן נדרשת לו תמיכה מסוימת שתאפשר לו להמשיך לנהל את חייו. על כן ראה לנכון המחוקק ליצור את הפתרון הזה של מינוי תומך החלטות המהווה את המענה המתאים בהתאם לצורך של הנתמך.

חשיבות הליווי המשפטי

עריכת ייפוי כח מפקידה בידי אדם אחר את קבלת ההחלטות עבורנו. משכך, מדובר בעניין כבד משקל בעל השלכות מהותיות מאוד. לאור זאת נקבע בחוק כי לשם עריכת ייפוי כח יש לפנות לעורך דין אשר עבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי. כלומר, רק עורכי דין שהוסמכו לכך רשאים לחתום על ייפוי כח . רשימת עורכי הדין זמינה לציבור ומופיעה באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין. כך ביקש המחוקק לוודא כי הממנה יקבל הסבר מקיף בדבר משמעויותיו המשפטיות והכלכליות של מסמך זה וכי ייפוי הכח המתמשך ינוסח בקפידה כך שייתן מענה מלא לצרכיו של מייפה הכח.

כדי לעשות כן, עו"ד ייפוי כח מתמשך מקיים הליך פרטני עם כל לקוח, במסגרתו יעלה בפניו תרחישים אפשריים שונים הצפויים לקרות בעתיד ויברר עמו את רצונותיו באשר לכל אחד מהם. עורך הדין יוודא כי מייפה הכח חשב היטב על בחירת מיופה הכח המתאים וכי בחר בו בלב שלם, מרצון חופשי וללא לחץ או כפייה. רק כאשר כל הפרטים ברורים היטב, יפנה עורך הדין לכתיבת ייפוי הכח המתמשך ולאחר מכן, ידאג להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.  נציין, כי ישנו יתרון רב בפנייה לעו"ד המתמחה בדיני משפחה לצורך עריכת ייפוי כח . אז, יוכל הממנה לקבל ייעוץ משפטי מקיף ורחב יותר המתייחס לא רק למסמך חשוב זה אלא גם למסמכים משפטיים משיקים לו לרבות צוואה, כפי שנסביר להלן.

מה ההבדל בין ייפוי כח מתמשך לצוואה?

אנשים רבים אינם מודעים לכך כי מסמכים אלו משלימים זה את זה ועל כן חשוב מאוד כי לכל אחד מאיתנו יהיה ייפוי כח מתמשך וצוואה.

ייפוי כח מסדיר את חייו של מייפה הכח כאשר הוא אינו מסוגל עוד לדאוג לעצמו מכל סיבה שהיא. מסמך זה ייכנס לתוקף בעת אובדן הכשירות המשפטית. אז מיופה הכח יפעל בשמו של מייפה הכח על פי ההנחיות שהתווה לו הממנה בשעתו במסגרת המסמך. ייפוי הכח המתמשך תקף רק כל עוד מייפה הכח בחיים והוא בטל עם פטירתו.

לעומת זאת, כאשר אדם עורך צוואה, הוא קובע בה את זהות יורשיו, כלומר, אל מי יעבור הרכוש שצבר בחייו, לאחר מותו. מטרתה של הצוואה היא להבטיח שעזבונו של אדם יעבור למי שהוא חפץ בכך ולמנוע מצב שהרכוש יעבור אוטומטית ליורשים על פי חוק. כלומר, מסמך הצוואה מתממש לאחר פטירתו של האדם ולא בחייו, כמו ייפוי כח.

מדוע אם כן אנו אומרים כי מדובר במסמכים משלימים? האחד רלוונטי לזמן שאנו בחיים והשני רק לאחר מותנו. ובכן, ייפוי כח מתמשך עוסק בדרך כלל גם בניהול הכספים והנכסים שלנו כאשר כבר לא נוכל לעשות זאת בעצמנו. כדי להבטיח שערכם יישמר כך שבבוא היום הם יעברו ליורשינו, עלינו לוודא כי ההוראות שבייפוי הכח המתמשך מיטיבות עם הרכוש. מכאן נובע כי כדאי לערוך את שני המסמכים הללו יחד אצל עורך דין ייפוי כח שהנו גם עו"ד לענייני משפחה. כך ניתן לקבל את המעטפת המשפטית המלאה הדרושה לנו תחת קורת גג אחת. כך נבטיח כי אין במסמכים הללו הוראות סותרות אשר יכולות ליצור קשיים בעתיד ולפגוע במימוש רצונותינו.

כמה עולה ייפוי כח מתמשך

לאור האמור לעיל, ניתן להבין עד כמה ייפוי כח מתמשך הוא חיוני לכל אחד מאיתנו. באמצעותו נוכל להבטיח כי כאשר לא נוכל לקבל החלטות עבור עצמנו, תפיסת עולמנו תישמר ונוכל להמשיך ולשלוט בנעשה בחיינו מבחינה אישית, כלכלית ורפואית. על מנת שייפוי הכח המתמשך יעניק לממנה את המענה המלא והמדויק לו, על עורך הדין לברר לעומק את צרכיו, להעלות בפניו תרחישים שונים ולהבין מהו רצונו בכל אחד מהם. ייפוי כח דורש אפוא מספר שיחות ופגישות עם הלקוח, אשר רק לאחריהן נכתבת טיוטה של המסמך. כמו כן, לאחר מכן, נערכים ייפוי הכח המתמשך תיקונים בהתאם להערות הממנה.

מדובר אפוא בתהליך הדורש זמן ומחשבה כדי להכין עבור הממנה ייפוי כח אשר ישקף את רצונו ויהווה את העוגן לעתידו. מסיבה זו, עלות ייפוי כח מתמשך משתנה מאדם לאדם ותלויה בנסיבותיו האישיות, במורכבות חייו, בסוגי נכסיו, במספר מיופי הכח שימנה ועוד. מטבע הדברים, ניתן לקבל הצעות שכר טרחה שונות לשירות זה, אך בשל משמעותו העצומה של ייפוי הכח, חשוב מאוד לפנות לעורך דין מנוסה ובעל ידע ולא להתפתות להצעות שכר טרחה נמוכות אשר משמעותן כי עורך הדין לא יקדיש את הזמן ותשומת הלב הנדרשים כאן. לעניין זה נציין, כי בשנת 2019 המליצה לשכת עורכי הדין כי שכר הטרחה המינימאלי עבור ייפוי כח מתמשך יהיה 5,000 ₪ למייפה כח יחיד ו-7,500 ₪ לזוג.

אני מזמין אותך לקבל את המדריך השלם

חושבים על גירושין?  
ככה תיערכו נכון !

כאן. עכשיו. במתנה!

לעוד טיפים עיקבו אחרינו

עו"ד עופר סטרוסקי – דיני משפחה, גירושין וירושה

עורך דין גירושין

לתיאום יעוץ משפטי אישי

התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת!

מעדיפים להשאיר פרטים בטלפון  054-8131914 או בואטסאפ?

אני מזמין אותך לקבל את המדריך השלם

חושבים על גירושין?  ככה תיערכו נכון !

כאן. עכשיו. במתנה!

עורך דין גירושין

לתיאום פגישת ייעוץ אישית
עם עו״ד עופר סטרוסקי

מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית?
*דיסקרטיות מובטחת*